Privacy policy & Disclaimer

Disclaimer


De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door Gastouderbureau Bambini. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel, betrouwbaar en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en Gastouderbureau Bambini is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie, op welke wijze dan ook. Gastouderbureau Bambini stelt het op prijs indien onjuistheden op de website worden gemeld.

Het is mogelijk dat via de internetsite van Gastouderbureau Bambini toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Gastouderbureau Bambini kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Auteursrechten


Gastouderbureau Bambini behoudt zich het auteursrecht op de via 'www.gastouderbureaubambini.nl' verstrekte informatie inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Het is niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Gastouderbureau Bambini. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gastouderbureau Bambini in Winschoten.
 

Cookie informatie


Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die tijdens het bezoek van de website op uw computer worden geplaatst. Ze helpen ons inzien hoe u onze website gebruikt en hoe wij hem klantvriendelijker kunnen maken. Ook zorgen ze ervoor dat fouten snel worden opgespoord. We gebruiken de cookies ook voor marketingdoeleinden.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen. Houd er wel rekening mee dat de website dan wellicht niet optimaal werkt.

Privacy en veiligheid


Persoonlijke gegevens die u bij ons achterlaat, slaan wij op in een beveiligde database. We geven uw gegevens niet door aan derden voor commerciële doeleinden.


VeiligAlle gegevens die u bij ons achterlaat, stoppen wij veilig achter slot en grendel. We werken met een beveiligde verbinding: de Secure Socket Layer (SSL). Bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens houden wij ons aan de wettelijke bepalingen.


Gastouderbureau Bambini hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gastouderbureau Bambini houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Gastouderbureau Bambini zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Gastouderbureau Bambini verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan de opvang;
 • Het afsluiten van een overeenkomst met betrekking tot opvang.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier en/of de overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gastouderbureau Bambini de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats, land;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres, website;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Burgerlijke staat van gastouders;
 • Bankrekeningnummer en tenaamstelling;
 • Werkzaam bij organisatie;
 • Opleiding gastouder;
 • Aansprakelijkheidsverzekering;
 • Kindgegevens ( Bijv. allergieën, gezondheid, voeding, zindelijkheid)
 • NAW huisarts, tandarts kind(eren);
 • Religieuze opvatting of overtuiging;
 • Kopie paspoort of ID-kaart van gastouders;
 • BSN-nummer.

Uw persoonsgegevens worden door Gastouderbureau Bambini opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna nog maximaal 2 jaar.
 • Na 2 jaar heeft het bureau een aantal gegevens nodig om aan de administratieve bewaarplicht van de Belastingdienst te voldoen (totaal 7 jaar).


Verwerking van persoonsgegevens van prospects, stakeholdercontracten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospects, stakeholdercontacten en/of geïnteresseerden worden door Gastouderbureau Bambini verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge/digitale toestemming en afgifte visitekaartje.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gastouderbureau Bambini de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats, land;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Gastouderbureau Bambini opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie (waaronder Portabase, accountant, incassobureau, digitale ondertekening contracten, e-mail beheer);
 • Het onderhouden van diploma’s en certificaten (waaronder EHBO);
 • Het bewerkstelligen van de opvang volgens de regelgeving van overheidsinstanties       (Belastingdienst).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is de Belastingdienst die BSN nummers van u en uw kind(eren) nodig heeft voor de uitvoering van de kinderopvangtoeslag. Of dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Gastouderbureau Bambini bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Gastouderbureau Bambini van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze gastouders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Website: Alle gegevens die u bij ons achterlaat, stoppen wij veilig achter slot en grendel.
 • We werken met een beveiligde verbinding: de Secure Socket Layer (SSL). Bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens houden wij ons aan de wettelijke bepalingen.

Cookie informatie website

De website  gastouderbureaubambini.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze website plaatst enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan ingelogd zijn en het mogelijk maken om te reageren. Enkele cookies worden geplaatst voor voor analytische doeleinden, dit zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door onszelf geplaatst, maar door derde partijen (zoals Google). Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen. Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u cookies eenvoudig uitzetten via uw browser. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Consumentenbond.

Overzicht van gebruikte cookies

Hieronder wordt beschreven welke cookies gastouderbureaubambini.nl zelf plaatst en van welke third-party cookies gebruik worden gemaakt.

Basisfuncties
Dit zijn cookies die strict noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er op gastouderbureaubambini.nl gebruikgemaakt van cookies voor beveiliging van invoergegevens en cookies om sessies te kunnen onderscheiden. Ook worden mogelijk cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden.

Google Analytics
Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken. Hiermee analyseren en optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie mogelijk aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Wilt u niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!